PRIVATUMO POLITIKA
Alytaus žvejų klubas “Karpio broliai”

1.Bendrosios nuostatos
1.1 Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Alytaus žvejų klubas “Karpio broliai” juridinio asmens kodas 304505387 ,buveinės adresas – Vilties g. 4-25, LT-63200 Alytus., kontaktiniai duomenys skelbiami www.lynelis-lake.lt, toliau Klubas
1.2. Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu, todėl šia privatumo politika (toliau – Politika) informuojame Jus apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjekto teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
1.3 Klubas renka asmens duomenis, kuriuos asmuo savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, ar naudodamasis Klubo internetiniu puslapiu.
1.4 Visi Klubo gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme, Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 bei kituose Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus reikalavimus.
1.5 Klubas užtikrina, kad Klubo tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2. Sąvokos
2.1. Dokumente vartojamos sąvokos:
2.1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, visų pirma pagal tam tikrą identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
2.1.2. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Klubas gauna ir tvarko asmens duomenis;
2.1.3. Duomenų gavėjas – asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
2.1.4. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse);
2.1.5. Duomenų tvarkymas – bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, kaupimas, saugojimas, užrašymas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;
2.1.6. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis;
2.1.7. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose;
2.1.8. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose;
2.1.9. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
2.1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
2.1.11. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis;
2.1.12. Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
3. Kokiais principais vadovaujamės tvarkydami asmens duomenis?
3.1. Klubas, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
3.1.1. Asmens duomenis Klubas tvarko tik teisėtiems ir Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti;
3.1.2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų;
3.1.3. Klubas asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;
3.1.4. Klubas atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
3.1.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
3.1.6. Duomenų subjekto asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys Klubo nariai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos Klubas pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.
3.2. Klubas gerbia Duomenų subjekto privatumą ir įsipareigoja nuolatos laikytis šiose Politikoje nurodytų Duomenų subjekto duomenų apsaugos principų.
4. Kokiais tikslais tvarkome asmens duomenis?
4.1. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė Klubui ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.
4.2. Duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo tikslai:
4.2.1. Duomenų subjekto atliekamų paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
4.2.2. Duomenų subjekto identifikavimui Klubo informacinėse sistemose;
4.2.3. Duomenų subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Klubo internetiniame puslapyje (kai tokią galimybę Klubui suteikia);
4.2.4. nupirktų (užsakytų) paslaugų kuponų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui ir pateikimui;
4.2.5. problemų, susijusių su sutarties vykdymu išsprendimui;
4.2.6. susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų prekių ar paslaugų sąlygoms;
4.2.7. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
4.2.8. Klubo Tiesioginės rinkodaros tikslais;
4.2.9. saugumo, sveikatos, administraciniais, nusikaltimų prevencijos atskleidimo ir teisiniais tikslais;
4.2.10. verslo analitikai, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti prekių ar paslaugų kokybę;
4.2.11. susisiekimui su Duomenų subjektu, tikslu gauti kliento atsiliepimus apie įsigytas paslaugas;
4.2.12. asmens kandidatūros darbo pareigoms užimti vertinimui, susisiekimui su atitinkamu kandidatu ir kt.;
4.2.13. Auditui.
4.3. Duomenų subjektas, savanoriškai pateikdamas Klubui savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad Klubas valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmeninius duomenis, laikantis šios Politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų.
4.4. Klubas įsipareigoja be Duomenų subjekto sutikimo neatskleisti asmens duomenų informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus, užtikrinant tinkamą sutarties įvykdymą, kitas su Duomenų subjekto užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Klubas taip pat gali perduoti Duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Klubo vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Klubas yra pasirašiusi atitinkamas Duomenų tvarkymo sutartis. Yra laikoma, kad Duomenų subjektas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir Klubas neprisiima atsakomybės dėl žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Duomenų subjekto duomenimis tiek, kiek tai leidžia įstatymai. Visais kitais atvejais, Duomenų subjekto asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
5. Kokius asmens duomenis tvarkome?
5.1. Klubo  renkama asmens duomenų informacija gali būti: Duomenų subjekto pavadinimas, vardas, pavardė, kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įmonės, kurios vardu veikiama pavadinimas, , informacija apie Duomenų subjekto įsigytas prekes ir paslaugas (jų kiekiai, pirkimo datos, įsigytų paslaugų kainos, pirkimo istorija), Duomenų subjekto prisijungimo vardas ir slaptažodžio koduota forma Klubo internetiniame puslapyje (jeigu Klubas tokią galimybę suteikia). Klubo internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo Klubo internetiniame puslapyje data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas Klubo internetiniame puslapyje; naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; kalbos nustatymai ir kita. Jei Duomenų subjektas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Klubo internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Klubo internetiniam puslapiui administruoti. Duomenų subjektas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Klubo teikiamomis paslaugomis, tapęs registruotu Klubo internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Klubo internetiniame puslapyje.
5.2. Klubo renkama asmens duomenų informacija gali būti bet kokia aukščiau šiame straipsnyjenenurodyta, tačiau duomenų subjekto savanoriškai Klubui pateikta arba kitu būdu Klubo gauta ir teisėtai tvarkoma asmens duomenų informacija.
6. Kokios yra asmens duomenų subjekto teisės?
6.1. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:
6.1.1. žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
6.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Klubą su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi;
6.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą;
6.1.4. gauti savo pateiktus Duomenis perskaitoma struktūrizuota forma, jei tai atitinka įstatymų apibrėžtus kriterijus;
6.1.5. Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti Duomenų tvarkymo, kai tvarkomi neprivalomi duomenys. Kai Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas gali prieštarauti tokiam Tvarkymui (teisė prieštarauti). Klubas, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja asmenį;
6.1.6. bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, kurį Duomenų subjektas suteikė registruodamasis ar naudodamasis Klubo teikiamomis paslaugomis. Toks atsisakymas nepaveiks Duomenų Tvarkymo, įvykdyto iki atsisakymo ir paremto suteiktu sutikimu, teisėtumo;
6.1.7. atsisakyti pateikti asmens duomenis;
6.1.8. teikti skundą priežiūros institucijai, jei yra pažeidžiamos Duomenų subjekto teisės;
7. Kas yra slapukai(„cookies“) ir kam jie naudojimi?
7.1. Klubo internetiniame puslapyje yra naudojami duomenų analizavimo valdymo
įrankiai – slapukai (“cookies”).
8. Trečiųjų asmenų tinklalapiai
8.1 Klubas , nėra atsakingas už Kliento privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Klientas pasieks naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Klubas rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne Klubui priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.
9. Informacijos saugumo užtikrinimas
9.1 Klubo tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Kliento ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, ar atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo Klubas naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones.
10. Baigiamosios nuostatos
10.1 Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.
Šiose Privatumo politikos nuostatose sąvoka „šis tinklapis“ yra nuoroda į www.lynelis-lake.lt

SVETAINĖS SLAPUKŲ POLITIKA
Pranešimas apie naudojimą:

“Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.“SUTINKU”

Norėdami užtikrinti tinkamą internetinės svetainės www.lynelis-lake.lt veikimą, mes informuojame savo svetainės lankytojus, kad ši interneto svetainė naudoja slapukus (ang. cookies). Slapukų naudojimas mums padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą ir atsižvelgiant į gautus rinkodarinius duomenis juos naudoti tobulinant svetainės techninį veikimą ir marketingo procesus. Rinkdami duomenis apie lankytojus „Lynelis-lake“ visuomet vadovaujasi šia privatumo politika. Mūsų tikslas, užtikrinti duomenų teisėtą naudojimą, todėl toliau rasite informaciją apie mūsų privatumo politiką.
Kas yra laikomas Jūsų duomenų valdytoju?
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Alytaus žvejų klubas “Karpių broliai” . Kilus klausimams ar neaiškumams, kviečiame kreiptis nurodytais kontaktais: www.lynelis-lake.lt
Kokie duomenys yra renkami „Lynelis-lake” prekinio ženklo ir kaip jie yra naudojami
Interneto svetainės lankomumo statistika
„Lynelis-lake“ nuolat tobulina savo interneto svetainę ir siekia užtikrinti sklandų ir patogų naudojimąsi. Todėl „Lynelis-lake“renka rinkodaros statistiką apie: svetainės lankytojų apsilankymo trukmę interneto svetainėje, kokios naršyklės ir įrenginiai yra naudojami, iš kokių demografinių regionų jie yra ir pan. „Lynelis-lake“ šių duomenų rinkimui naudoja „Google analytics” įrankį, kuris leidžia „Lynelis-lake“ užfiksuoti ir analizuoti surinktus duomenis.
Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia šis „Google Analytics“ įrankis ir kokią informaciją šis įrankis leidžia rinkti ir analizuoti
– https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.
Mes dar kartą pabrėžiame, kad būdami atsakingo verslo atstovais, duomenis renkame tik siekdami pagerinti savo teikiamų paslaugų kokybę. Tačiau Jūs turite teisę neleisti šiam įrankiui rinkti anoniminės informacijos apie Jus, apie tai kaip atsisakyti šio įrankio naudojimo mūsų svetainėje:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Serverio įrašai
Serveris, kuriame talpinama „Lynelis-lake“ interneto svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (Jūsų atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.
Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra „Lynelis-lake“ teisėtas interesas užtikrinti „Lynelis-lake“ interneto svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.
Kas yra slapukai? (angl. Cookies)
Slapukas yra nedidelis tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankote svetainėje. Tai leidžia svetainei tam tikrą laiką prisiminti Jūsų veiksmus ir nustatymus (tokius kaip prisijungimo vardas, kalba, raidžių dydžiai ir kiti vaizdo nustatymai) tam, kad Jums nereiktų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje ar naršant po jos atskirus tinklapius.

Kaip „Lynelis-lake“ naudoja slapukus?
„Lynelis-lake“ naudoja slapukus, kad surinktų Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus.

Kiti slapukai leidžia „Lynelis-lake“ stebėti svetainės srautus ir vartotojų veiksmus svetainėje – www.lynelis-lake.lt, šiuos duomenis naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami „Google Analytics“ įrankio pagalba.

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam svetainės veikimui užtikrinti. Pabrėžiame, kad, jei nesuteikiate interneto svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra „Lynelis-lake“ teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

Slapukų naudojimas ir ištrynimas
Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti slapukus – kaip tai padaryti, galite sužinoti čia:
http://www.youronlinechoices.com/.
Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus, be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Galite išjungti slapukus naudodami interneto naršyklės nustatymus arba rasti detalias instrukcijas kaip tai padaryti čia:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.youronlinechoices.com/
Vartotojų sutikimu pateikiami asmens ar verslo subjekto duomenys.

Jei „Lynelis-lake“ interneto svetainėje suteiksite „Lynelis-lake“ savo verslo kontaktinius duomenis (pavyzdžiui, užpildydami kontaktinę formą. „Lynelis-lake“ gali naudoti šiuos duomenis susisiekiant su lankytoju.

Profiliavimas
„Lynelis-lake“ gali naudoti interneto svetainės lankytojų statistinius duomenis tam, kad analizuotų lankomumo bei demografines tendencijas, tačiau „Lynelis-lake“ svetainė nekuria individualių asmeninių profilių lankytojams. Asmenų duomenys yra naudojami tik sklandžiam klientų aptarnavimui užtikrinti t.y. tvarkant užklausas. Naudojami asmens duomenys: vardas, konktaktiniai duomenys: el.pašto adresas, telefono numeris.

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?
Prieigą prie statistinių duomenų apie „Lynelis-lake“ lankytojus turi Klubo nariai tvarkantys užsakymus ir užklausas. Taip pat „Lynelis-Lake“ partneriai, teikiantys rinkodaros ir svetainės talpinimo (angl.k. hosting) paslaugas.

„Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams.
Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti čia:
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Slapukai paprastai galioja trumpai (vieną dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki vienerių metų.

Jūsų teisės
Susisiekę su „Lynelis-lake“ el. paštu info@lynelis-lake.lt, galite pasinaudoti savo teise:

susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis;
prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
jei taikytina, atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
Kai kuriais atvejais Jūs galite turėti teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Jūs galite naudotis savo teisėmis pagal galiojančias ES ir vietos teisės aktų nuostatas.
Jūsų pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, pavyzdžiui.: teismo sprendimu.